[{"singl":"files/music/9/05-kak-za-rechkoyu-dremoyu.mp3"}]